Skip Navigation LinksSākums > E-veselības projekti > E-veselības III kārtas projekti > Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar E-veselības informācijas sistēmu

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar E-veselības informācijas sistēmu".

Pasākumu realizācija plānota, ievērojot ieteikumus par iepriekšējiem E-veselības attīstības posmiem (t. sk. lietotāju, sadarbības partneru, trešo pušu izstrādātāju). Projekts tiks īstenots projektu programmā, apvienojot gan šī projekta, gan otra 3. kārtas projekta "Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju" pārvaldības aktivitātes. Projekts paredz pilnveidot publiskās pārvaldes 15 procesus un publicēt 15 atvērtās datu kopas.Projekta īstenotājs: 
Nacionālais veselības dienests.

Projekta partneri:
 Veselības ministrija (VM), Veselības inspekcija (VI), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Projekta norises laiks: projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms: ir 5 milj. eiro, tajā skaitā 4 250 000 eiro ir ERAF finansējums (85 %) un 750 000 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums (15 %).Projekta virsmērķis:
 nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, operatīvāku un efektīvāku finanšu informācijas un informācijas par pakalpojumiem pārvaldību veselības aprūpes nozarē valsts un iestāžu līmenī, lai pieņemtu pamatotus un nozarei stratēģiski un taktiski svarīgus lēmumus.


Projekta mērķi:

1. Ārstniecības pakalpojumu kvalitātes veicināšana, nodrošinot:

 • elektronisku saziņu un automatizētus uzaicinājumus uz izmeklējumiem saistībā ar valsts organizētā vēža skrīninga un pēc skrīninga izmeklējumu rezultātiem;
 • elektronisku operatīvo dienestu apziņošanu par ārstniecības iestādēs pieejamajiem gultu resursiem ārkārtas situācijās. 

2. Administratīvā sloga mazināšana, nodrošinot:

 • iedzīvotājiem elektroniski pieejamas izziņas par personas veselības stāvokli;
 • elektronisku saņemto ārstniecības pakalpojumu iekļaušanu iedzīvotāja gada ienākumu deklarācijā.. 

3. Publiskās pārvaldes efektivitātes veicināšana, nodrošinot:

 • medicīnisko dokumentu un līgumu parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu;
 • elektroniskas informācijas saņemšanu un rēķinu izrakstīšanu no ārstniecības iestādēm, aptiekām un zobārstniecībām un zobārstu praksēm par sniegtajiem un apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
 • elektronisku personas statusa pārbaudi, vai persona ir tiesīga saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus un medikamentus;
 • ātrāku naudas par attaisnotajiem izdevumiem atgūšanas procesu ar VVIS – VID saskarnes palīdzību.​

4. Veselības nozares pārvaldības un uzraudzības uzlabošana, nodrošinot:

 • elektronisku veselības nozares datu analītisko pārskatu un statistisko atskaišu sagatavošanu;
 • elektronisku ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu kvalifikācijas maiņu, pamatojoties uz elektroniski iesniegtiem izglītības dokumentiem un sertifikātiem;
 • ·vienotu NVD reģistru pārvaldību un pieejamību Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā. 

 Projektā paredzētas šādas darbības:

1. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana; 

2. programmatūras izstrādes iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

3. programmatūras dokumentācijas izstrāde;

4. kvalitātes uzraudzības darbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

5. kvalitātes kontrole;

6. sistēmas izstrāde;

7. programmatūras drošības un veiktspējas audita iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija;

8. sistēmas drošības un veiktspējas audits;

9. E-veselības platformas darbināšanai nepieciešamā specifiska tehniskā infrastruktūras iegāde;

10. publicitāte.Projekta statuss:

 • Noslēgti sadarbības līgumi ar projekta sadarbības partneriem – VM, VI, NMPD un SPKC.
 • Izstrādāta iepirkuma dokumentācija iepirkumam “Uz lietotāju orientētu IS nākotnes arhitektūras, programmatūras prasību specifikāciju izstrāde un programmatūras izstrādes autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektu ietvaros”.
 • 2020. gada 3. oktobrī izsludināts atklāts iepirkuma konkurss “Uz lietotāju orientētu IS nākotnes arhitektūras, programmatūras prasību specifikāciju izstrāde un programmatūras izstrādes autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektu ietvaros” (VM NVD 2019/41 ERAF), kura ietvaros paredzēta uz lietotāju orientētu informācijas sistēmu nākotnes arhitektūras, PPS izstrāde un programmatūras izstrādes autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektu “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” un “Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju” ietvaros un citi saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu “Tehniskā specifikācija” definētie darba uzdevumi.
 • Iepirkumu komisijas saņemto piedāvājumu atvēršanas sēde norisinājās 2021. gada 22. janvārī.
 • 2021. gada 23. februārī norisinājās Projekta uzraudzības padomes sēde, kurā sadarbības partneriem tika prezentēts aktualizētais detalizētais projekta apraksts.
 • 2021.gada 7.jūnijā tika pieņemts lēmums pārtraukt atklātu konkursu “Uz lietotāju orientētu IS nākotnes arhitektūras, programmatūras prasību specifikāciju izstrāde un programmatūras izstrādes autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projektu ietvaros” ID Nr. VM NVD 2019/41 ERAF sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas (grozījumus) iepirkuma procedūras dokumentācijā un pieejas maiņu. Pieejas maiņa un jaunās pieejas realizācija ļauj precīzāk apzināt pasūtītāja vajadzību, nepieciešamo izmaiņu saturu, apjomu, tās realizācijā liekot uzsvaru uz lietotāju iesaisti no pirmās dienas, organizējot Digitālās veselības hakatonu un izsludinot metu konkursu ar sarunu procedūru par NVD turējumā esošo informācijas sistēmu (e-veselība, VIS, Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datu bāze, Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēma, Eiropas Komisijas informācijas sistēma informācijas sagatavošanai un apstrādei “RINA”) vienotas digitālās veselības sistēmas izveidi.
 • Laika posmā no 2021.gada 5.maija līdz 2021.gada 12. jūnijam tika veikti sagatavošanās darbi un dalībnieku piesaiste Digitālās veselibas hakatonam. 
 • No 2021.gada 11.jūnija līdz 2021.gada 13.jūnijam norisinājās Digitālās veselības hakatons, Hakatona ietvaros tika apkopotas papildus gala lietotāju vajadzības, kuras paredzēts ņemt vērā programmatūras izstrādes procesā. 
 • Balstoties uz hakatona rezultātiem 2021. gada 9. septembrī tika izsludināts metu konkurss “Uz lietotāju orientētas vienotas digitālas veselības sistēmas izveide, esošo informācijas sistēmu attīstība” Nr. VM NVD 2021/42 ERAF.
 • Ņemot vērā projekta kavējumus projekta īstenošanā, tiek gatavots informatīvais ziņojums iesniegšanai Ministru kabinetā, lai sniegtu priekšlikumu tālākai rīcībai attiecībā uz projektu.